• Poticanje izgradnju zdravstvenih ustanova, ambulanti

  • Sufinansiranje specijalizanata porodične medicine

  • Jačanje primarne zdravstvene zaštite s usmjerenjem na porodičnu medicinu

  • Unaprijediti digitalnu transformaciju

  • Uvesti menadžment kontroling

  • Uvesti model nagrađivanja plaćanja porodičnih liječnika

  • Modernizovati medicinsku opremu

  • Pružiti pomoć grada u prijevozu penzionera,
    starih i iznemoglih lica u domove zdravlja i ambulante